TEZ YAZIM İLKELERİ

Yazı dili ve anlatım:

 • Tez hazırlanırken doğruluk, tarafsızlık, kontrol edilebilirlik ve açıklık ilkelerine uyulmalıdır. Tüm tez içeriği (bilgisayar kaynaklı istatistik tabloları dahil) yalın, anlaşılır bir öz Türkçe ile yazılmalıdır. Yazının dili kolay anlaşılır olmalı, elden geldiğince yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıkları kullanılmalıdır. Metinde geçen tıbbi deyimler kendi dilinde yazılabilir ya da Türkçe okunduğu gibi yazılır ancak seçilen yöntem tüm metin boyunca uygulanmalıdır. Özel isimler kendi dilinde olduğu gibi yazılmalıdır. Tez içinde sık geçen deyimler kısaltılarak yazılabilir. Kısaltma deyimin metin içinde ilk kez geçtiği yerde (önsöz hariç) parantez içinde gösterilmelidir. Kısaltılacak deyimin önce açık şekli yazılmalıdır. Yazılarda dipnot kullanılmamalı, açıklamalar yazı içinde verilmelidir. Tezlerde bilimsel etik kuralları gözetilmelidir

Ana ve alt başlıklar:

 • Ana başlıklar büyük harflerle koyu ve bir büyük punto kullanılarak yeni bir sayfa başına yazılmalıdır. Alt başlıklar (varsa eğer ….) büyük harflerle ve paragraf başında gösterilmelidir.

Sayfa düzeni:

 • Beyaz A4 sayfa kullanılmalıdır
 • Sayfaların üst, sol, alt ve sağ kenarında 25-35 mm. lik boşluklar bırakılmalıdır.
 • İç kapak ile kabul onay sayfası dışındaki tüm sayfalara numara verilmelidir.

Yazı Standardı:

 • Metin,Times New Roman, Arial veya benzeri yazı tipleri 12 punto olarak kullanılmalıdır.
 • Büyük-geniş tablolarda ölçü sekiz puntoya kadar küçültülebilir. Metin içi satır araları 1,5 aralık olacak şekilde yazılmalıdır.  Paragraflar 10 mm. içeriden başlamalı, paragraflar arasında fazladan bir satır aralık boş bırakılmalıdır.

İçerik:

 • Özgün bir fikrin (varsayımın) sınanması, uygulama saatlerinin tümünü kapsayan grubun sürecini takip edip özetleyen sunumlar ya da grup içindeki tek bir temanın çalışılması olabilir.
 • Üyenin dışarıda yapmakla yükümlü olduğu uygulamayı tamamladığı süpervizyon aracılığı ile kanıtlanır. Bu süre ileri eğitim saatlerine sayılır. Tez dışarıda yapılan grupla ilgili olabilir, farklı bir grupla da yapılabilir. Tezde çalışılan grup tez danışmanınca süpervize edilir.(İ)
 • Buraya  ya da başka uygun bir yere en az üçer birimlik 16 oturum, yani en az 48 birim olmasını istediğimizi yazalım. Eğer özel bir konuda, özgün bir teknik vs geliştiriyorsa: bunun bu 16 oturum içinde ayrıntılı diğer oturumları özet yazmasını, eğer kısa süreli bir işse yaptığı en az 16 oturumluk ayrıca grup yapmış olması ve jüri üyelerinin isteği olursa- gerek görülürse protokollerinin hazır olmasını isteyelim, derim. (Bir)

Tez düzeni aşağıdaki ana başlık sayfalarını içermelidir:

DIŞ KAPAK

İÇ KAPAK

JÜRİ ÜYELERİNİN İMZA ve ONAY SAYFASI

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

VARSA TABLO ve ŞEKİLLER LİSTESİ

GİRİŞ

GENEL BİLGİLER VE KURAMSAL ÇERÇEVE

YÖNTEM

UYGULAMA VE BULGULAR

DEĞERLENDİRME-TARTIŞMA

SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

ÖZET ve YABANCI DİL ÖZETİ

ÖZGEÇMİŞ

EK(LER) (Varsa)

Dış kapak ve iç kapak:  Sayfa düzeni en son sayfada eklidir. İç kapak, dış kapaktan sonra gelen ilk sayfadır. Düzeni tamamen dış kapakla aynıdır ancak tez yazımında kullanılan normal kağıt kullanılır.

İmza ve onay sayfası: Jürinin tezi kabulünü onaylayan ve jüri üyelerinin isimleri ve imza alanı bulunan bir sayfadır.

Önsöz: Tezin konusunu seçme ve ilgilenme nedenlerinin kısaca anlatıldığı bölümdür. Yazarın isteğine bağlı olarak, tezin hazırlanmasında katkıda bulunan kişi/kuruluşlara teşekkür gibi açıklamaları da bu bölümde belirtilebilir. En fazla iki sayfa olmalıdır.

İçindekiler: Tezin daha sonraki ana bölümleri ve varsa alt bölümlerinin alt alta yazılarak sayfa numaralarının gösterildiği sayfadır.

Giriş: Tezin konusu ve konunun önemi hakkında kısaca bilgi verilen bölümdür.

Amaç: Tezin temel sorununun, kurgusunun anlatıldığı ve daha çok hangi sorulara yanıt arandığının, kısa ve açık bir dille anlatıldığı bölümdür. Varsayımlar maddeler halinde gösterilebilir.

Genel bilgiler ve kuramsal çerçeve: Çalışmanın daha iyi anlaşılmasını sağlayan bilgiler tezin bütününün 1/5 ini geçmeyecek şekilde bu bölümde verilir. Burada önemli olan psikodrama ve onun katkısıyla anlaşılmaya çalışılan alanla ilgili içeriğe katkı sağlayan bilgiler ayrıntıya kaçmadan aktarılır. Birebir alıntılardan daha çok bunlar kaynak gösterilerek sentez içerik aktarımı uygundur. Psikodrama kuram ve tekniği ile çalışma konusunun bağlantısına okuyucu burada ısındırılır. .(psikodrama-sosyometri, tezde çalışılan konuyla bağlantılı şekilde yazılmalı. Örneğin; eğitimde, endüstride tez yapıyor ama uzun uzun protagonist merkezli psikodrama anlatıyor.)

Bir Yöntem: Çalışmanın yapıldığı kurum, çalışma tarihleri, kullanılan gereçler (örn. testlerin açık adı, geçerliliği yapılmış ise bunun kaynağı, neyi ölçtüğü ve psikometrik özelikleri …) yazılır. Çalışmanın düzeni, ilkesi açık olarak aktarılmalıdır. Psikodramanın olgusal gerçekliği anlatılacaksa; Seansların sayısı, grup odaklı oturumlar ve sayısı, konu odaklı oturumlar ve sayısı, sosyometri testi yapılmışsa kaç kez hangi oturumlarda, hangi ölçütlerle uygulandığı; eğer tezde değerlendirme ölçekleri kullanılmışsa bu ölçeklerin geçerlilik – güvenilirlik çalışmaları bu bölümde anlatılmalıdır.

Uygulama ve bulgular: Bu araştırmanın sonuçları belli uyum ve sıra içinde verilir. Psikodrama oturumları, oturum sonlarında yöneticinin değerlendirmesi ( hangi müdahaleyi niçin yaptığını içerecek şekilde) anlatılır. Uygulanan test sonuçları ve bulgular oturumlarla bağlantılandırılarak anlatılır. Metin içindeki ve tablolardaki istatistik sonuçları açık biçimde yazılır (örn. Puan ortalaması, standart sapma; p<0.05 gibi). Tablo veya şekil varsa numarası ve içeriğini tam olarak yansıtan bir başlık verilmelidir. Metin içi yazısında tablo ve şekil içeriği ile ilgili gönderme yapılırken, tablo veya şeklin numarası parantez içinde belirtilir.

Değerlendirme-tartışma: Amaç kısmında oluşturulan sorulara yanıtlar burada tartışılır. Hem süreçlerin hem de üyelerin gelişim ve değişim örnekleri, araştırma ve kuramsal çalışmalardaki bulgularla birleştirilerek yapılır. Değişimleri etkileyen etmenler yorumlanmalıdır. Araştırmacı kendi bulgularını yorumlarken kullanılan kaynaklarla karşılaştırılma yapar, benzerlikler ve farkları burada tartışır.

Sonuç ve öneriler: Çalışmanın ortaya koyduğu tüm sonuçlar kısaca tekrarlandıktan sonra, vurgulanmak istenen ana fikir ya da fikirler dile getirilir. Çalışmanın kanıtlarına dayalı önerileri net bir şekilde ifade edilir.

Kaynakça: Yazım kurallarından biri benimsenebilir ve bu da açık olarak bildirilebilir. (Bakınız kaynak gösterme ilkeleri)

Türkçe-ingilizce özet: Özetler, sayfa başında tezin başlığı ve yazar adı belirtilerek 250’şer kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Bu bölüm, okuyucuyu araştırma konusu ve sonuçları hakkında bilgilendirmeyi amaçlar. Özet kısmında doyurucu bilgi verecek şekilde çalışmanın önemi, amacı ve yöntemi ile kısaca bulgular ve elde edilen anlamlı sonuçlar dile getirilir. Özet yazılırken soyutlama ve genellemelerden kaçınılmalıdır. Bu bölümde şekil, tablo ve benzeri görsel araçlara yer verilmemelidir. İngilizce özet, Türkçe özetten tam bir çeviri yapılarak verilir. Özet sayfaları, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge veya diğer standart olmayan simge veya karakterler içermemelidir. Adayın özgeçmişi: 160 birim grup yapma dahil psikodrama ile ilgili eğitimi içermelidir.

KAYNAK GÖSTERME İLKELERİ:

Metin içinde kaynak gösterme standartları temel alınarak ve alfabetik sıra ile verilmelidir

Metin içinde kaynaklar, yazarın soyadı ve yazının yayın tarihi ile belirtilmelidir. Bu durumda kaynaktan alınan bilginin sonunda ve parantez içinde yazar ve tarih arasında virgül konmadan gösterilmelidir.

Üç-beş yazar varsa ilk göndermede tüm isimler yazılır, daha sonra sadece ilk yazarın soyadı “vd” ibaresiyle verilmelidir.  İki yazar varsa her ikisi de belirtilmelidir. Altıdan fazla yazar varsa “ilk isim, vd” şeklinde belirtilmelidir.

İkincil kaynaklardan alıntı yapan bir kaynağa referans veriliyorsa (kaynakçada alıntı yapan kaynağın bütün künye bilgileri verilir), asıl yararlanılan kaynağa göndermede bulunulur (Gökler’den aktaran Aktaş, 2013).

Örnekler:

*Doğaner ve Vahip (1994) iki uçlu duygudurum bzk.da…..,

*Bu konuda yapılan bir çalışmada (Lin 2017)…,

*…ilgili çalışmalar (Synder ve ark. 1982)…,

*…bir çalışmada (Kok ve Reynolds 2017)…

*Bu konuda yapılan açıklamada… (Kejanlıoğlu, Adaklı ve Çelenk, 2004)…….. yukarıda belirtildiği gibi (Kejanlıoğlu vd., 2004)

Aynı yazarın  çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden yeni tarihe doğru sıralanarak yazılır. Aynı tarihli kaynaklarda harf ile sıralama yapılır (Freud 1915a), (Freud 1915b)

Birden çok kaynak belirtileceği zaman kaynaklar aynı parantez içinde, birbirinden virgül ile ayrılarak verilmelidir. Örnek: …… (Crow 1981, Synder 1980), … (Crow 1981, Synder ve ark. 1970).

Film ya da görüşmeden alıntı yapıldığında, filmin adı (tarihi), görüşme yapılanın adı (görüşme tarihi) yazılır.

Metin sonunda kaynak yazımı: Ayrı bir liste olarak alfabetik sıra ile verilmelidir. Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve ad(lar)ının baş harf(ler)i arada nokta ya da virgül olmadan belirtilmelidir. Bir kaynakta üçten çok yazar varsa üçüncü yazardan sonra “vd.” ya da “ve ark.” ibaresi yer alır. Bunların ardından kaynağın basım tarihi parantez içinde verilmelidir.

Yazım örnekleri:

Süreli yayınlar, makalelerden kaynak gösterme: Yazar/ların soyadı ve adının baş harfi, Yıl, Makalenin tam adı, yayınlandığı Derginin  Adı (kısaltma kullanılacaksa Index Medicus’dan yararlanılır), cilt no (süreli yayının sayısı), parantez içinde sayı no, sayfa aralığı yazılır. Varsa DOİ numaraları yoksa URL’leri (örn. http://cins.ankara.edu.tr/cansun.html) yazılır.

 • Anderson AK (2005). Affective Influences on the Attentional Dynamics Supporting Awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258–281. doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258
 • Kızılkaya Beji, Yalçın O, Ayyıldız EH, Kayır A. (2005) Effect of urinary leakage on sexual function during sexual intercourse. Urol Int. 74(3):250-5
 • Oğuzhanoğlu NK ve Özdel O. (2005) Yaşlılık, Huzurevi ve Yaşam Yolculukları Türk Psikiyatri Dergisi 16 (2): 124-132

Bir derginin ek sayısından (supplementum) kaynak gösterme:

 • Kozkas H.G, Homberg LK, Freed G.D ve ark. (1987) A pilot study of MAOIs. Acta Psychiatr Scand, 63(Suppl. 290): 320-328.

Kitaplardan kaynak gösterme: Yazar/ların soyadı ve adının baş harfi, basım yılı, kitabın adı (Baskı sayısı), basım yeri: basımevi-yayınevi, sayfası (gerekirse)

 • Kağıtçıbaşı Ç. (1990) İnsan-aile-kültür. İstanbul: Remzi, s.102
 • Şimşek B.K. (2010) Üstün Dökmen’le Nehirde: Psikodrama Sandalıyla Yolculuk, Ankara: İzgören.

Çok yazarlı bir kitabın bölümünden kaynak gösterme: Bölümün yazarı, tarih, bölümün adı, kitabın adı, kaçıncı baskı olduğu, cildi, kitabın editörleri, basım yeri sayfaları yazılmalıdır.

 • Meltzer HY, Lowy MT (1986) Neuroendocrin function in psychiatric disorders. American Handbook of Psychiatry, 2. baskı, cilt 8, PA Berger, HKH Brodie (Ed), New York. Basic Books Inc, s. 110-117.
 • Mussen PH, Conger JJ, Kagan J.& Huston A C (1984) Child Development and Personality. New York Harper& Row Publishers.

Çeviri Kitaplardan kaynak gösterme:: Yazar/ların soyadı ve adının baş harfi, yılı, Kitabın adı, Baskı sayısı, (Çevirmenin adının baş harfi ve soyadı), Basım yeri, Yayınevi, orjinal basım tarihi

 • Yalom, I. D. (1998) Kısa süreli grup terapileri: İlkeler ve teknikler (Çev. N. H. Şahin). Ankara:Türk Psikologlar Derneği, 1983.
 • Dünya Sağlık Örgütü (1992) ICD-10 Ruhsal ve Davranışsal Bozukluklar Sınıflandırılması. (Çev. ed.: M.O. Öztürk, B. Uluğ, Çev.: F. Çuhadaroğlu, İ. Kaplan, G. Özgen, M.O. Öztürk, M. Rezaki, B. Uluğ). Ankara: Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği , 1993.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, dördüncü baskı (DSM-IV) (Çev. ed.: E. Köroğlu) Ankara: Hekimler Yayın Birliği, 1995.
 • Marineau R.F. (1994). Moreno’nun katkılarının beşikleri. Moreno’dan Bu Yana Psikodrama içinde (1. baskı) (s.81-95) (Ed., P. Holmes, M. Karp, M. Watson. (Çev. ed.: N.U. Muhtar, Çev.: H. Deniz) Ankara: Nobel, 2013

Kitap bölümünden kaynak gösterme: Yazar/ların soyadı ve adının baş harfi. (Yıl). Bölümün adı. Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde (bölümün sayfa aralığı). Basım Yeri, Yayınevi

 • Dökmen Ü. (1995) Empati. Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati (2. baskı) (s. 135-172) İstanbul:Sistem
 • Sprey J. (1979) Conflict theory and study of marriage and the family. In Contemporary theories about the family (3rd ed.) (s56-65). New York: Free

Basılmamış tezler, posterler, bildirilerden kaynak gösterme: YÖK‟den indirilmiş ise URL adresi, künye bilgileri sonuna yazılır.

 • Sarı E. (2008) Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

İnternet kaynaklarından kaynak gösterme:  Sadece Internet üzerinden yayınlanan bir dergide yer alan makale kaynak olarak gösteriliyorsa tam yayın tarihi kullanılmalıdır. Makaleye doğrudan ulaşım adresi ve indirilen tarih verilmelidir. Yazar/ların soyadı ve adının baş harfi., (Yayınlanma veya güncellenme tarihi), Başlık, Alınma tarihi, internet adresi kaydedilmelidir.

 • Frederickson B.L. (2000, Mart 7). Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention and Treatment 3, Makale 0001a. 20 Kasım 2000’de http://journals.apa.org./prevention/volume3/pre003000-1a.html adresinden indirildi.
 • Kolçak T. (2010, 12 temmuz). Grup çatışmaları. 22 Aralık 2010‘da, http:// www.istanbul.edu.tr/ adresinden indirildi

Filmlerden, görüşmelerden, gazete yazılarından kaynak gösterme:

 • Huston J. (Yönetmen/Senaryo Yazarı) (1941). Malta Şahini [Film]. U.S.: Warner.
 • Arroyo G.M. (2003) A time for Prayer. Michael Schuman ile söyleşi.
 • Time. 28 Temmuz 2003. Erişim Tarihi 13 Ocak 2004, http://www.times.com/time/nation/article/0,8599,471205,00.html
 • Bruni F. (2003, 26 Aralık). Pope pleads for end to terrorism and war. New York Times, s.21.

 

TEZ KAPAĞI ÖRNEĞİ

Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Dernekleri Federasyonu [16 punto]

TEZİN ADI [20 punto]

PSİKODRAMA YETERLİK TEZİ [14 punto]

YAZARIN ADI SOYADI [16 punto]

TEZ DANIŞMANI: [14 punto]

ADI SOYADI [16 punto]

İL, YIL [14 punto]

EĞİTİMLERİMİZE BAŞVURMAK İÇİN

Size uygun olan formu doldurun.